ซอฟแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบงานได้แก่

      Crystal Reports·
      Microsoft Visual Studio2003,2005,2008
      (VB.NET,VB2003,VB2005, VB2008,C++,ASP)·
      Microsoft Visual Basic 6.0·
      PHP(html         
      ASP
      MS Access(เขียนและออกรายงาน หรือให้ใช้เป็นฐานข้อมูล)
      MS SQL Server ทุกเวอร์ชั่น· 
      MY SQL

      ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวสามารถที่จะรองรับข้อมูลที่เชื่องต่อกับระบบฐานข้อมูล (Database) ได้เหมาะสมที่สุด พร้อมใช้งาน สะดวก เร็ว ในการจัดเก็บ เปิดดูข้อมูล 
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE